Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn
o przetargu

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2016-09-07

 

 

   

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

GMINA  MIĄCZYN
22-455 Miączyn, tel.-fax. 84 618 00 05na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 708 w miejscowości Zawalów”. 
   
    Zamówienie obejmuje:
a) roboty ziemne związane z budową koryta dla zapewnienia szerokości jezdni 4,0 m
b) wyprofilowanie łuku drogi wraz z poszerzeniem jezdni
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym z zagęszczeniem
    mechanicznym –  średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
d) skropienie podbudowy emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 dla KR 1-2 o
   szerokości 4 m wraz poszerzeniem łuku oraz obrębem skrzyżowania od strony cmentarza
f) mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10 cm, wykonanie warstwy odcinającej grubości
   10 cm oraz wykonanie warstwy z kruszywa łamanego grubości 10 cm i szerokości 0,50 m.  

   Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233140-2  
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl  
Termin wykonania zamówienia –   14.10.2016 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  
ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
     Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.
    Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  22.09.2016 r. o godz. 12ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu 22.09.2016 r o godz. 12³º.
   Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 708 w miejscowości Zawalów”  należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr  12.
Wadium wynosi  5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
   Zamówienie opublikowano w B Z P  dn. 07.09.2016 nr 305871-2016    
   Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:  
Janusz Hnidiuk – tel. 84 618 00 05. wew. 44

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4269
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160296

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009