Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2016-07-12

 

 


Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym na ,, Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Miączyn wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”
w roku szkolnym 2016/2017.


1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miączyn, 22-455 Miączyn 107.
NIP 922-29-43-008, REGON 950368523
Tel/fax 84 6180005
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia: dowożenie uczniów do szkół  z terenu Gminy Miączyn.
4. Wspólny słownik zamówień 60112000-6
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zadania: 1 września 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
- spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
10. Wadium: niewymagane
11. Kryteria oceny ofert: łączna cena usługi brutto w roku szkolnym 2016/2017 – 100%
12. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Miączynie – Sekretariat  pok. 12 lub pocztą  w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2016r. do godziny 10:00 na adres: Urząd Gminy w Miączynie , 22 455 Miączyn 107.
13. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego dnia 26 lipca 2016 r. godz. 1015.
14. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.
15. Sposób uzyskania i cena SIWZ: dokumentację przetargową można pobrać bezpłatnie w Samorządowej Jednostce Oświaty  w Miączynie, 22-455 Miączyn 107 w godz. 730 – 1500, ze strony internetowej Gminy Miączyn www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl  lub przesyłką pocztową na koszt odbiorcy po złożeniu pisemnego wniosku.
16. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Marta Kulibab – kierownik Samorządowej Jednostki Oświaty w Miączynie
17. Ogłoszenie zamieszczono dnia 12.07.2016r. r. w portalu Urzędu Zamówień Publicznych – pod numerem 130271-2016 http://www.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Gminy Miączyn www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl


Miączyn, dnia  12 lipca 2016 r.
Wójt Gminy Miączyn
Ryszard Borowski

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3697
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160321

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009