Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-11-14

 

 

  

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miączynie, powiat zamojski, woj. lubelskie
22-455 Miączyn; tel. (084) 61 80 047,fax (84) 61 80 005 www.miaczyn.pl,
e-mail : gops-miaczyn@wp.pl


OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY


w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na :


Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Miączyn


1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,                     pod adresem : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie; pow. zamojski; woj. lubelskie,           tel. (84)  61 80 047  fax. (84) 61 80 005 w godz. 7.30 – 15.30 w dni robocze.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem   zamówienia  objętego  niniejszym  postępowaniem  jest  dożywianie   dzieci  w  szkołach na   terenie  Gminy  Miączyn   polegającym   na   przygotowaniu   i  dostarczeniu   posiłków  do  5  szkół              dla 106 uczniów.

3. Wspólny Słownik Zamówień:

    55524000-9  Usługi dostarczania posiłków do szkół

4. Zakres przedmiotu zamówienia:

Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych :
- Gdeszyn (12 uczniów),
- Horyszów (24 uczniów),
- Kotlice (21 uczniów),
- Niewirków (41 uczniów),  
- Zawalów (8 uczniów).


5. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 02 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r.6. Zamówienie obejmuje:

1/ przygotowanie i dowiezienie do w/w szkół  gorącego posiłku przez 5 dni w tygodniu  z wyłączeniem  
  dni wolnych od zajęć.
  Posiłki będą wydawane przemiennie:
    - zupa /o wadze 400 gram/ plus pieczywo /chleb lub bułka 100 gram/ – wtorki i czwartki;
    - drugie danie /o łącznej wadze 300 gram/– poniedziałki, środy, piątki.

2/ gorącym posiłkiem planuje się objąć łącznie 106 uczniów,

3/ oferowany asortyment winien być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze  
   młodego organizmu.
4/ posiłki muszą być sporządzane i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej  dla  
  żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych   posiadających  
  aktualne terminy ważności.
5/ wykonawca zapewni:
- transport gorących posiłków do szkół w odpowiednich naczyniach (termosy),
- opracowanie miesięcznego jadłospisu,
6/ porcjowanie i wydanie posiłków należy do  Dyrektorów Szkół,
7/ Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca liczby  
  uczniów, którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu,
8/ rozliczenia za wydane posiłki następować będą w okresach miesięcznych,
9/ zamawiający zastrzega, iż liczba uczniów korzystających z posiłków może być w każdym miesiącu
   inna, w zależności od liczby zgłoszeń,
10/ zamawiający  zastrzega,  iż  liczba  dzieci  zadeklarowanych  na  dany miesiąc może ulec zmianie  w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np. z powodu choroby dziecka,

Szczegółowy zakres dostaw określa:
- kalkulacja  ofertowa – załącznik Nr 4 do SIWZ
- wzór umowy – stanowiący zał. Nr 5 do SIWZ;

4. Zamawiający nie dopuszcza :
  - składania ofert częściowych.
  - składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
       02.01.2014 – 31.12.2014r.

6. Opis warunków u spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów według formuły „spełnia" - „nie spełnia".
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców na podstawie okoliczności określonych szczegółowo przepisami art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

7. Dokumenty wymagane od wykonawców

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. l ustawy - Prawo zamówień publicznych;

8. Informacje na temat wadium:
   zamawiający nie wymaga wadium.

9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

  Kryterium    Nazwa kryterium    Waga
 A                Cena ofertowa      100 %

10. Oferty należy składać :

w siedzibie zamawiającego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie,                                  w terminie do dnia 10 grudnia 2013r. godz. 9.00

11. Otwarcie ofert nastąpi :

w dniu 10 grudnia 2013r. o godz. 9.15 – w siedzibie zamawiającego.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
- Janusz Dwojakowski  - Kierownik GOPS  w godz. 7.30 – 15.30

13. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.

14. Zamawiający nie zamierza :

     -  podpisywać umowy ramowej,
     - ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
     - dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Miączyn, dnia 12  listopada  2013r

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4501
  

 

Twoim zdaniem

A jednak jestem w szoku. Dlaczego nie proponuje się uczniom dwudaniowe obiady w każdym dniu nauki szkolnej? Domyślam się,że zwyczajnie jest to za duży wydatek dla gminy. Mieszkam w Opolu, ale jestem absolwentką wspaniałej szkoły w Zawalowie. Za moich cza
 

Autor: Urszula Haliniak     Data wpisu: 2013-12-05 / 22:14:14 - IP: 89.79.83.172

 

Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162089

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009