Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-01-28

 

 

   


Załącznik do Zarządzenie Nr 13/13

Wójta Gminy Miączyn

z dnia 28stycznia 2013 roku


                                                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13  ust.1 i 5 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XXVI/120/12 Rady Gminy Miączyn z dnia 07 listopada 2012 r. oraz Uchwały Nr XXVII/135/12 z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miączyn na 2013 r.
                                                       WÓJT GMINY MIĄCZYN
Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na terenie Gminy Miączyn .
1.Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu:
 - rozwój sportu wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych;

 - prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych   przez zrzeszenia  sportowe w  dyscyplinach sportu, np. piłka nożna oraz innych zaproponowanych   w konkursie ofert,  wynikających ze społecznego zapotrzebowania;

- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Miączyn;

- udział sportowych reprezentacji gminy Miączyn w imprezach i zawodach sportowych w gminie
 i reprezentowanie gminy na imprezach szczebli wyższych.

2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miączyn na dotacje do zadania realizowanego w zakresie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku  – 64 000,00zł

 (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tys. 00/100).


3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób,
przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania,
zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert:
 Lp.  Opis kryterium
 Punktacja
 1  Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu:
– zasobu rzeczowego i kadrowego realizującego zadanie,
– dotychczasowego doświadczenia podmiotu w realizacji zadań  podobnego rodzaju,
– zadań zrealizowanych w okresie poprzednim pod względem rzetelności i terminowości ich   wykonania
 
 50
 2  Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
-w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
-przy uwzględnieniu środków publicznych, środków własnych i pozyskanych z innych źródeł
 
 30
 3  Znaczenie zadania dla realizowanych kierunków rozwoju gminy i planowane rezultaty realizacji zadania  20
   Liczba punktów ogółem  100

4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub   informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
5.Termin składania ofert upływa z dniem 18 lutego 2013 roku. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  w   terminie do dnia 20 lutego 2013 roku, a wyniki konkursu  zostaną podane do publicznej   wiadomości w terminie do dnia 20 lutego 2013 roku.
6.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku,  a realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania.
7. Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.
W bieżącym roku Gmina Miączyn nie realizowała zadań tego samego rodzaju jak te, które są przedmiotem konkursu. Natomiast w 2012 roku zrealizowano zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota dotacji 50.000,00 zł.
    Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn, na stronie internetowej: http://www.miaczyn.bip.lublin.pl/ oraz  www.miaczyn.pl 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3795
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160348

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009