Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-12-03

 

 

     


                                                                                          

                                                           Wójt Gminy Miączyn
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2013 roku”

Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn  do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2013 roku. Okres realizacji zadania: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  40 000,00 zł.
3.Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).                   
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Dotacja jest przeznaczona na realizację  zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
4. Termin i warunki realizacji zadania:
a)Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
b)Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi    
  standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
c)Warunki realizacji zadania:
- dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym                        
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu gminy Miączyn z miejsca zamieszkania dziecka
  do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta
  Zamościa i z powrotem do miejsca zamieszkania,
- dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
  niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
- w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki
  nad dziećmi.
d)W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. planuje się dowóz ośmiorga dzieci                  
  z miejscowości : Horyszów -dwoje dzieci; Niewirków-  dwoje dzieci; Kolonia Niewirków- jedno
  dziecko; Miączyn-  jedno dziecko; Miączyn Stacja – jedno dziecko ; Miączyn Kolonia – jedno
  dziecko.
e)Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn realizowany będzie  do szkół      
  specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa:
  Niepubliczne Gimnazjum „ Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a; SOS-W ul. Śląska 45a;
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a; Niepubliczne
  Przedszkole Specjalne „Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a; Ośrodek Rehabilitacyjno-
  Edukacyjno-Wychowawczy ul. Orlicz Dreszera 14.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.12.2012 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy   Miączyn  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych     z terenu gminy  Miączyn   do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2013 roku”
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w dniu  28.12.2012 r. o godz. 9.00.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  
   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w  
   zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
   publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
   pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
   sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011 (w przypadku organizacji nowo powstałych,
   nie mających sprawozdań, należy dołączyć opis działań merytorycznych oraz finansowych,
   a w przypadku organizacji które mają rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy należy dołączyć
   sprawozdanie za ostatni rok obrotowy).
7) do oferty, o której mowa w pkt 4 należy dołączyć:
   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
   innego rejestru lub ewidencji,
   statut organizacji,
Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Miączyn, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty                    i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
1) ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową  lub  
    podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            
    i o  wolontariacie,
2) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                      
    w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
    organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku  
    publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
4) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3  
    ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy,  
    w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji  
    pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  
    publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania  
    publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na  
    ten cel środków.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1)złożone po terminie,
2) złożone niezgodnie ze wzorem,
3) złożone przez podmiot nieuprawniony,
4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie.
Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Miączyn po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.
7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:
W roku 2011 Gmina Miączyn nie realizowała zadań tego samego typu jak, te które są przedmiotem konkursu.
W roku 2012 Gmina Miączyn nie realizowała zadań tego samego typu jak, te które są przedmiotem konkursu.
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn, na stronie internetowej  www.miaczyn.bip.lublin.pl oraz  www.miaczyn.pl
 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3746
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162581

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009