Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-09-06

 

 

     

    Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012r., poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miączyn dotyczącego aktualizacji i wprowadzenia korekt w zakresie ochrony środowiska i przyrody; ochrony wartości kulturowych; infrastruktury społecznej w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, usług komercyjnych; infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, energetyki, gazownictwa; układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 74, dróg powiatowych i gminnych; lokalizacji nowych obiektów, w tym: lokalizację farm wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą i strefami ochronnymi w rejonie wsi Gdeszyn i Horyszów-Frankamionka; zmiany części terenów rolniczych położonych w obrębie Miączyn, Miączyn-Kolonia, Zawalów, Horyszów pod zabudowę mieszkaniową siedliskową i jednorodzinną z dopuszczeniem działalności gospodarczej i usług komercyjnych; zmiany terenów produkcyjno – składowych i obsługi rolnictwa na tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami komercyjnymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 września 2012r. do dnia 4 października 2012r.
w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pokój nr 6 w godzinach od 8 ºº -do 14ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 14 września 2012r. w Urzędzie Gminy Miączyn,  Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pokój
nr 16 (sala konferencyjna) o godzinie 10ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2012r. na piśmie do Wójta Gminy Miączyn w Urzędzie Gminy Miączyn,  Miączyn 107, 22-455 Miączyn, lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Uwagi mogą być składane:
- na piśmie miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Miączyn,  Miączyn 107, 22-455 Miączyn;
- ustnie do protokołu miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Miączyn,  Miączyn 107, 22-455 Miączyn;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@miaczyn.eurzad.eu

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4622
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163310

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009