PROJEKTY UNIJNE W GMINIE |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Projekt „Uwierzyć w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opublikował: Stanisław Kapica
PROJEKTY UNIJNE W GMINIE 2012-02-14

 

 

      


                                         Pomoce dydaktyczne i zajęcia dodatkowe
                                       dla uczniów klas I –III szkół podstawowych
                                                              w Gminie Miączyn


    Dnia 1 sierpnia 2011 roku Gmina Miączyn rozpoczęła realizację projektu „Uwierzyć w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania  uczniów z klas I – III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miączyn do 31 lipca 2012 roku.
Na początku roku szkolnego 2011/2012 w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Miączyn zostały przeprowadzone specjalistyczne diagnozy, na podstawie których zakwalifikowano 81 uczniów, w tym 31 uczennic i 50 uczniów na dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu.
W szkołach, które przystąpiły do realizacji projektu, tj.: Szkoła Podstawowa w Miączynie (31 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 21 chłopców); Zawalowie (12 uczniów, w tym 5 dziewcząt i 7 chłopców); Niewirkowie (11 uczniów, w tym 6 dziewcząt i 5 chłopców); Horyszowie (9 uczniów, w tym 4 dziewcząt i 5 chłopców) i Kotlicach (18 uczniów, w tym 6 dziewcząt i 12 chłopców); zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na dodatkowe zajęcia, podczas którego zapoznano rodziców z założeniami projektu, regulaminem uczestnictwa oraz zostały wyrażone pisemne zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sale zajęć i miejsca przeznaczone do realizacji projektu zostały oznakowane zgodnie z instrukcją.  Informacja o uczestnictwie szkoły w projekcie została zamieszczona na tablicach aktualności szkolnej oraz szkolnej stronie internetowej. Został również powołany
i przeszkolony zespół nauczycieli do realizacji projektu z zakresu stosowania zasad równości szans płci.
Od początku września w szkołach realizowanych jest pięć rodzajów zajęć dodatkowych:
1.zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2.zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami mowy,
3.zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy ciała,
4.zajęcia dla dzieci z  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
5.zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauki przyrodniczo – matematyczne.
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Uwierzyć w siebie” prowadzone są przez nauczycieli wytypowanych do realizacji projektu w ramach godzin karcianych na podstawie art. 42 pkt 2a ustawy Karta Nauczyciela. Jedynie w Szkole Podstawowej w Zawalowie wynagrodzenie dla nauczyciela logopedy jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samorządową Jednostkę Oświaty w Miączynie wyłonione zostały dwie firmy, z którymi Gmina podpisała umowy na doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
Do tej pory na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowane zostało 85 591,79 zł. Między innymi zakupiono cztery laptopy, krzesełka, stoliki, plansze, tablice edukacyjne, sprzęt specjalistyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady wymowy, dysleksja, multimedialne oprogramowania, puzzle, gry, książki, kolorowanki, klocki, wagi, rebusy i wiele innych.
Dostarczone do szkół pomoce zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu zostały oznakowane zgodnie z instrukcją oraz przekazane nauczycielom odpowiedzialnym za realizację zajęć dodatkowych. Dzięki otrzymanym pomocom w szkołach zostały doposażone gabinety terapii pedagogicznej, gabinety terapii logopedycznej oraz sala gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Miączynie.
Wszystkie zakupione pomoce były wykorzystywane na zajęciach dodatkowych w ramach projektu i tak na przykład  w zajęciach logopedycznych był wykorzystywany komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na odsłuchiwanie wypowiedzi dzieci, co uatrakcyjniało terapię. W terapii korzystano również z programu logopedycznego, Loguś, nagrań bajkowych. Pomoce terapeutyczne, typu: skacząca piłeczka, wibrator logopedyczny, turbinka wspomagały ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, ćwiczenia w oddychaniu, powodowały, że dzieci chętnie rozpoczynały każde zajęcia. Pomoce terapeutyczne, typu: dmuchajki, gra twarzy, piórka, wiatraczki, skacząca piłeczka, labirynt logopedyczny, wibrator logopedyczny wspomagały ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, ćwiczenia  w oddychaniu, powodowały, że dzieci chętnie rozpoczynały każde zajęcia. Urozmaiceniem, utrwaleniem, a jednocześnie relaksacją w terapii były przede wszystkim gry planszowe, toporama, plansze z historyjkami obrazkowymi „Będę mówić, czytać, pisać poprawnie”, kolorowanki logopedyczne.
Podczas realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń gimnastycznych takich jak równoważnia gimnastyczna, walce rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, drabinki, piłki lekarskie, piłeczki sensoryczne.
Pomoce te ułatwiają dzieciom korygowanie nabytych wad postawy takich jak płaskostopie, koślawość, skoliozy i postawy skoliotyczne. Zastosowanie w zajęciach korekcyjnych  różnorodnych metod, form i pomocy dydaktycznych  to przede wszystkim osiągnięcie zamierzonych, pozytywnych efektów całokształtu działań a ponadto zmiana intensyfikacji ruchu, uatrakcyjnienie zajęć oraz pogłębianie motywacji i zwiększenie aktywności ruchowej dzieci. Wszystkie dzieci chętnie i świadomie uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
Podczas realizacji zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji korzystano z pomocy dydaktycznych takich jak.: alfabet, karty pracy do ćwiczeń grafomotorycznych; nasadka profilowana, oprogramowania komputerowego EduSensus Dysleksja. „Moje pierwsze literki”, „ABC z Reksiem”. Terapię urozmaicano różnorodnymi grami planszowymi, korzystano z programów komputerowych. Uczniowie  chętnie korzystali z domina sylabowego i wyrazowego. Usprawniano funkcje poznawcze, szczególnie w zakresie analizy i syntezy. Doskonalono umiejętności poprawnego czytania i pisania poprzez eliminowanie błędów ortograficznych i związanych ze specyfiką pisowni polskiej.
Na zajęcia dodatkowe dla dzieci z  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczęszczały dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, mające trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki. W czasie zajęć zwracano szczególną uwagę na dostosowanie wymagań do indywidualnych ich  możliwości. Stosowano metody aktywizujące oraz wprowadzano różnorodne środki dydaktyczne pobudzające ich aktywność i logiczne myślenie (gry dydaktyczne: gry z lusterkami, figury porównawcze, „Studnia Jakuba”, „Domino faktur”, zestaw edukacyjny „Paleta”, a także  krzyżówki, domina, rebusy). Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli. W miarę możliwości samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywali zadania. Przejawiali szczególne zainteresowanie nowymi pomocami dydaktycznymi, co w znacznym stopniu rzutowało na wytrwałość i doprowadzanie zadań do końca.
Realizacja projektu „Uwierzyć w siebie” w Gminie Miączyn będzie nadal kontynuowana w kolejnych miesiącach nauki szkolnej, czyli w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012. W dalszym ciągu nauczyciele szkół uczestniczących w realizacji projektu będą stosować zindywidualizowaną pracę podczas zajęć zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i będą korzystać z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.
Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe będą monitorować rezultaty twarde, czyli wzrost wiedzy, oraz rezultaty miękkie, czyli wzrost umiejętności uczniów. Rezultaty twarde projektu będą monitorowane za pomocą testów kompetencyjnych, sprawdzianów, kart obserwacji nauczycieli i pedagogów, dzienników zajęć. Rezultaty miękkie projektu będą mierzone za pomocą: wywiadów z uczniami, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, obserwacji, opinii nauczycieli i pedagogów. Nastąpi wzrost świadomości rodziców w wyniku indywidualizacji pracy z dzieckiem na dodatkowych zajęciach w ramach projektu a tym samym poprawa jakości współpracy rodziców ze szkołą a także skuteczna i efektywna realizacja nowej podstawy programowej w szkołach Gminy Miączyn.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 35499
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163196

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009