Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110740L w miejscowości Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-09-08

 

 

    

    Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 113  poz. 759) Wójt Gminy Miączyn ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110740L w miejscowości Miączyn ”  
   
    Zamówienie obejmuje:
a) wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem  
   mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
b) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości
   5 cm po zagęszczeniu
c) odtworzenie poboczy poprzez mechaniczne ich ścięcie, ułożenie warstwy odcinającej z piasku i
   warstwy z kruszywa łamanego
d) oczyszczenie przepustu w km 0+400 z namułu wraz z oczyszczeniem rowów odprowadzających na  
   długości 200 m
e) odbudowę przepustu ф 60 w km 0+221 długości 8 m wraz z odbudową rowów przydrożnych po
   prawej stronie drogi na długości 150 m
f) wyrównanie nawierzchni parkingu przy sklepie masa bitumiczną
g) odtworzenie parametrów skrzyżowania z drogą do pól w km. 0+ 350

    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233140-2  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.miaczyn.pl  
Termin wykonania zamówienia –   21.10.2011 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
    Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.
    Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  23.09.2011 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  23.09.2011 r o godz. 10³º.
 Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przebudowa drogi gminnej nr 110740 L w miejscowości Miączyn ”  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  12.
Wadium wynosi  2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
    Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 08.09.2011  nr 280058
    Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:   Janusz Hnidiuk –
tel. (084) 618 00 05. wew. 44.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3893
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160283

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009