Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-07-02

 

 

   

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 125 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Jednostka Oświaty, 22-455 Miączyn 107 tel.faks
               84-6180442,
               Adres strony internetowej zamawiającego: www. miaczyn.netbip.pl
I. 2) Rodzaj zamawiającego : Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miączyn w roku szkolnym 2011/2012.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II. 1.3) Określenie przedmiotu zamówienia lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miączyn w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012r. autobusami osobowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów na trasach wymienionych w pkt. 7 . Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i dowóz ze szkół do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem. 3. Dowożenie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji  w poszczególnych szkołach. 4. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012. - przystanki docelowe znajdują się przy szkołach. W czasie dowożenia autobusy muszą być w pierwszej kolejności  do dyspozycji uczniów. 6. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia i dokonać przeglądu tras.
7. Trasy przewozu uczniów:
a)  Gdeszyn Kościół – Kol.Gdeszyn-Gdeszyn Szkoła-Gdeszyn Skrzyżowanie- Horyszów –  
    Zawalów-Miączyn
b) Poddąbrowa -Niewirków – Miączyn
c) Kol. Kotlice-Kotlice – Kol. Koniuchy-Koniuchy-Frankamionka- Miączyn
d) Poddąbrowa -Kotlice
e) Kol. Kotlice – Kotlice
f) Frankamionka – Koniuchy- Kol. Koniuchy- Kol. Zawalów-Kotlice

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II. 1.5) Wspólnych Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :
                   od 01 września 2011 do 29 czerwca 2012 r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

III. 1) wadium
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III. 3) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , spełniający następujące warunki:
a) są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2010, Nr 1220, poz. 1447 z późn. zm) i przedmiot ich działalności obejmuje transport osób, posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonywania zamówienia
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia , Wykonawca musi wykazać, iż wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w niniejszym zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania z zakresu dowozu dzieci do placówek oświatowych na zajęcia dydaktyczne, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonywania oraz nazwy zamawiających wraz z dokumentami potwierdzającymi np. w postaci referencji, że usługi te zostały wykonane należycie.
c) wykonawcy powinni ponadto posiadać;
- odpowiednia ilość autobusów zapewniającą sprawny i bezpieczny dowóz dzieci, posiadające aktualne badania techniczne, dopuszczone do przewozu osób ( kserokopie dowodu rejestracyjnego, oraz polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że środki transportu są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym).
d)) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji,
III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III. 4.1)  w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-  Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
-  Wykaz środków transportu ( Potencjał techniczny) dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia
III. 4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

IV. PROCEDURA

IV. 1) KRYTERIA OCENY OFERT
IV 1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV 1.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV 1.3.) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV. 2 ) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV 2.1) Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miaczyn.pl,       www.miaczyn.netbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowa Jednostka Oświaty Miączyn 107 22-455 Miączyn pokój nr 15
IV 2.2) termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 27.07.2011r. godz. 12:00 , miejsce Samorządowa Jednostka Oświaty w Miączynie, Miączyn 107, 22-455 Miączyn
IV 2.3) termin związania ofertą : 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. 1)INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

VI. 1) INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
     Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

VII. 1)INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

VIII.1) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH     UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających


Miączyn, dnia 29 czerwca 2011 r.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5019
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163313

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009