Archiwum |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikował: Stanisław Kapica
Archiwum 2010-03-03

 

 

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miączyn reprezentowana przez Wójta Gminy,  22-455 Miączyn, woj. lubelskie, tel. 084 6180005 , faks 084 6180005.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa  drogi  gminnej  nr 110768 L w Gdeszynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: 1) Roboty ziemne: a) usunięcie humusu o grubości 15 cm. b) dowiezienie urobku gruntu z dokopu w ilości 2946 m3.  2) Konstrukcja nawierzchni: a) wymiana nośności podłoża: grunt na warstwę piasku o grubości 20 cm. b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa grub. 16 cm. c) wykonanie  warstwy  wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej grubości 6.0 cm. d) wykonanie  warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej grubości 4.0 cm.  3) Remont systemu odwodnienia przez wykonanie : a) rowów przydrożnych o głębokości 75 cm i szerokości dna 40 cm. b) cieków z korytek betonowych 60x40x15  z umocnieniem skarpy płytami ,,ZENIT''  c) przepustów z rur PHED PECOR OPTIMA- fi 60- 2 szt, fi 80 – 2 szt, z rury stalowej HelCorPA o przekroju 1620x1100 – 1 szt, z rury stalowej HelCorPA o przekroju 2100x1050 – 1 szt  4) Zjazdy: a) ułożenie betonowych rur kołnierzowych b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm. c) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm. d) wykonanie podwójnej powierzchniowo utrwalonej nawierzchni o grubości 2 cm. 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez wykonanie oznakowania oraz uzupełnienie brakującego zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian stałej organizacji ruchu drogowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8,       45.23.32.80-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Wykonawca musi wykazać , że prowadzi działalność w zakresie budowy , przebudowy i remontu dróg . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. V SIWZ , na zasadzie spełnia - nie spełnia .
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu ( zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wykazu robót wg. wymogu określonego przez Zamawiającego - zał nr 5 na zasadzie spełnia - nie spełnia .
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi wykonanie zamówienia . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu wg wzoru określonego przez Zamawiającego w załączniku Nr 7 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia wraz ze wskazaniem osoby która będzie pełniła funkcję kierownika budowy . Zamawiający dokona oceny na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu osób zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ  na zasadzie spełnia - nie spełnia .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodniej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1 mln PLN , Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt.V SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium           Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miaczyn.pl , www.miaczyn.netbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miączyn  22-455 Miączyn pok.Nr 5
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miączyn  22-455  Miączyn, pok.nr 12.                     Otwarcie ofert  dn. 19.03.2010 godz. 10:15
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane ze środków własnych  oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
V. Zamówienie  opublikowano  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  dnia 03.03.2010   Nr ogłoszenia  : 58152-2010.
Wójt Gminy
Henryk Krawczuk

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5240
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160373

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009