Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2021-05-31

 

 

                                                                                                              Miączyn, dnia 31.05.2021r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293, ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od
9 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn pokój Nr 6 oraz na stronie internetowej: gmina@miaczyn.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
2 lipca 2021 r. w siedzibie Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn pokój Nr 16 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online/ od godz. 10.00 do godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium  może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Miączyn Miączyn 107  22 – 455 Miączyn lub mailowo na adres: gmina@miaczyn.pl z dopiskiem ,,zmiana studium”,
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020, poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn.
Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 9 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r.,
w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn pokój Nr 6 oraz na stronie internetowej:  gmina@miaczyn.pl
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia od 9 czerwca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:gmina@miaczyn.pl
Uwagi i wnioski złożone po 19 lipca 2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Miączyn, Miączyn 107  22 – 455 Miączyn.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl
 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 509
  

 

Twoim zdaniem

Gmina@miączyn.pl to e-mailem a nie adres strony internetowej gminy
 

Autor: Zainteresowany     Data wpisu: 2021-06-04 / 00:08:21 - IP: 85.221.159.147

 

Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163283

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009