Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-08-05

 

 

 


ROZPORZĄDZENIE NR 27

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

na terenie powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiegoNa podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148, poz. 285),
w związku ze stwierdzeniem w dniu 1 sierpnia 2020 r. w powiecie hrubieszowskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Honiatyczki
w gminie Werbkowice, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim o promieniu ok. 3 km
wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:
a) w powiecie hrubieszowskim w gminie Werbkowice miejscowości: Honiatycze, Honiatycze Kolonia,
Honiatyczki, część miejscowości Hostynne położoną na południe od torów kolejowych, Kotorów,
Łotów,
b) w powiecie tomaszowskim w gminie Tyszowce miejscowości: Czermno, Kazimierówka, Wakijów,
c) w powiecie zamojskim w gminie Miączyn miejscowość Frankamionka;
2) obszar zagrożony w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim o promieniu ok. 7 km poza
obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w powiecie hrubieszowskim w gminie Mircze miejscowość Miętkie Kolonia,
b) w powiecie hrubieszowskim w gminie Trzeszczany miejscowości Bogucice i Zaborce,
c) w powiecie hrubieszowskim w gminie Werbkowice miejscowości: Adelina, Dobromierzyce, część
miejscowości Hostynne położona na północ od torów kolejowych, Hostynne Kolonia, Konopne, Łysa
Góra, Malice, Peresołowice, Sahryń, Sahryń – Kolonia, Strzyżowiec, Terebiniec, Terebiń, Turkowice,
Werbkowice, Wilków, Wronowice, Zagajnik,
d) w powiecie tomaszowskim w gminie Tyszowce miejscowości: Lipowiec, Marysin, Perespa, Podbór,
Przewale, Rudka, Tyszowce, Wojciechówka, Zamłynie,
e) w powiecie zamojskim w gminie Komarów – Osada miejscowości: Dub, Tomaszówka, Swaryczów,
Tuczapy,
f) w powiecie zamojskim w gminie Miączyn miejscowości: Gdeszyn, Gdeszyn – Kolonia, Horyszów,
Horyszów - Kolonia, Koniuchy, Koniuchy Kolonia, Kotlice, Poddąbrowa, Podkotlice Zawałów,
Zawałów – Kolonia.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego
Lekarza Weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic
z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma
mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie
w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do
dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez
zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 6, nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4082
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co
najmniej 100 m.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Hrubieszowie,
Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, Starostom: Hrubieszowskiemu, Tomaszowskiemu i Zamojskiemu,
Komendantowi Miejskiemu Policji w Zamościu, Komendantom Powiatowym Policji w Hrubieszowie
i Tomaszowie Lubelskim, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,
Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Burmistrzowi
Miasta Tyszowce, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.
§ 8. Burmistrz Miasta Tyszowce i Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą odpowiednio obszary
zapowietrzone w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszary zagrożone afrykańskim pomorem świń w sposób
określony w § 5 pkt 4.
§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Trzeszczany, Werbkowice, Tyszowce,
Miączyn, Mircze, Komarów – Osada oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym
i zagrożonym.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 38495
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163128

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009