Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-04-17

 

 

  


PN-VII.0520.20.2020


INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia
2020 r.
(Dz. U. poz. 673 i 674).


Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie


Po wprowadzeniu do wyliczenia „Obowiązku, odbycia obowiązkowej kwarantanny, nie stosuje się w przypadku
przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych:” – zmianie uległ pkt 1 lit. b, który
otrzymuje brzmienie:

b) rybaków lub marynarzy, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku
schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy
o pracy na morzu, poza terytorium RP oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich
platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy
Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę.
Po wprowadzeniu do wyliczenia „Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się
osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:” - zmianie uległ
pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na
celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych.


Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych


Zmianie uległ przepis dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa, który otrzymał brzmienie:


Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają
się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych
i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r. o własności lokali.


Wyżej określonego obowiązku nie stosuje się w przypadku:


1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń
rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim
lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach,
obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ww. pkt 2 lit. b i c,
z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, lub pojazdem samochodowym
wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo
organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego
przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający
styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego
sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki
ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.


Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach
handlowych lub usługowych
może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek
zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa, przez zakrywanie ust
i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub
świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych
lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej
osoby.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) pozostają bez zmian i są obowiązujące.


WOJEWODA LUBELSKI
/-/Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/


 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3398
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163020

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009