Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2014-01-28

 

 

       

Działając na podstawie art. 13  ust.1 i 5 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), uchwały Nr XXXVII/183/13 Rady Gminy Miączyn z dnia 13 listopada 2013 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miączyn na 2014 r.
Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na terenie Gminy Miączyn .
1.Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu:
 - rozwój sportu wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych;
 - prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych    
   przez zrzeszenia  sportowe w  dyscyplinach sportu, np. piłka nożna, piłka siatkowa oraz innych   

   zaproponowanych w konkursie ofert,  wynikających ze społecznego zapotrzebowania;
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Miączyn;
- udział sportowych reprezentacji gminy Miączyn w imprezach i zawodach sportowych w gminie
   i reprezentowanie gminy na imprezach szczebli wyższych.
2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miączyn na dotacje do  zadania 

   realizowanego w zakresie:
  upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku – 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 

   złotych).
3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
   - ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
   - zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których

      podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
   - ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu 

      rzeczowego zadania,
   - zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 

      zadania,
   - analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę 

      rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
   - wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
   Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert:

 
 Lp.Opis kryterium
Punktacja
 1 

Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu:

zasobu rzeczowego i kadrowego realizującego zadanie,

dotychczasowego doświadczenia podmiotu w realizacji zadań  podobnego rodzaju,

zadań zrealizowanych w okresie poprzednim pod względem rzetelności i terminowości ich wykonania

 

50

 

 2 

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

-w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-przy uwzględnieniu środków publicznych, środków własnych i pozyskanych z innych źródeł

 

30

 3 

Znaczenie zadania dla realizowanych kierunków rozwoju gminy i planowane rezultaty realizacji zadania

 

20

  

Liczba punktów ogółem

 

100


4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub    

    informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest

    równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w

    ofercie.
5.Termin składania ofert upływa z dniem 18.02.2014 roku. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi       w terminie

   do dnia 20.02.2014 roku, a wyniki konkursu  zostaną podane do publicznej   wiadomości w terminie do

   dnia 21.02.2014 roku.
6.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku,  a

   realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania.
7. Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

   Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru

   umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10

   stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do

   właściwej  ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

   przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut oraz sprawozdania

   finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej

   krótszej działalności za miniony okres.

   W bieżącym roku Gmina Miączyn nie realizowała zadań tego samego rodzaju jak te, które są przedmiotem

   konkursu. Natomiast w 2013 roku zrealizowano zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i

   sportu – kwota dotacji 64.000,00 zł.
   Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn, na stronie

   internetowej: www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl,  oraz  www.miaczyn.pl


 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3681
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000159967

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009