Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-11-29

 

 

  

Wójt Gminy Miączyndziałając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  na terenie Gminy Miączyn  pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2014 roku”.
Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rodzaj zadania:
  Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu uczniów
   niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn  do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-
   wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2014
   roku. Okres realizacji zadania: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  65 000,00 zł.( słownie: sześćdziesiąt pięć
   tysięcy zł.)
3.Zasady przyznawania dotacji:
 Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o
  finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  
 W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 Dotacja jest przeznaczona na realizację  zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
4. Termin i warunki realizacji zadania:
a) Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
b) Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi
   standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
c) Warunki realizacji zadania:
 - dowóz uczniów z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
    z  niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu gminy Miączyn z miejsca zamieszkania ucznia  
    do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta  Zamościa i z
    powrotem do miejsca zamieszkania,
 - dowóz uczniów odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
    niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
 - w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej
    opieki nad uczniami.
d) W okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. planuje się dowóz dziewięciorga uczniów  z
   miejscowości : Horyszów -dwoje uczniów; Niewirków-  dwoje uczniów; Kolonia Niewirków- jeden uczeń;
   Miączyn-  dwoje uczniów; Miączyn Kolonia – jeden uczeń ; Żuków– jeden uczeń.
e) Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn realizowany będzie  do szkół specjalnych i
   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa: Zespół Niepublicznych Szkół
   Specjalnych  „ Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a; SOS-W ul. Śląska 45a;  Ośrodek Rehabilitacyjno-
   Edukacyjno-Wychowawczy ul. Orlicz Dreszera 14.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy  w  Miączynie  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętych kopertach
z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu gminy Miączyn do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2014 roku”.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w dniu  23.12.2013 r. o godz. 9.00.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych     w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013 (w przypadku organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, należy dołączyć opis działań merytorycznych oraz finansowych, a w przypadku organizacji które mają rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy należy dołączyć sprawozdanie za ostatni rok obrotowy).
7) do oferty, o której mowa w pkt 4 należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
- statut organizacji,
Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Miączyn, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
1) ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie,
2) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
4) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone po terminie,
b) złożone niezgodnie ze wzorem,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony,
d) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
e) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione                    
  w  wyznaczonym terminie.
Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Miączyn po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.
7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:
W roku 2012 Gmina Miączyn nie realizowała zadanie tego samego typu jak, te które są przedmiotem konkursu.
Natomiast w  roku 2013 realizowano zadanie „Dowóz dzieci  niepełnosprawnych z terenu gminy Miączyn do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamościa wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2013 roku”- kwota dotacji wynosiła 40 000,00 zł.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 2699
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Powszechny spis rolny 2020 Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000153922

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
usc@miaczyn.eurzad.eu

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009