Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-08-09

 

 

    

Informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów dydaktycznych  ( Dz.U. z 2013 r. poz. 818), termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 6 września 2013 r.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

-  klasach I – III i V szkoły podstawowej
- klasach I – III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopni, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
W 2013 roku programem będą objęci, także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający  w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży; podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, Ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin,w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r. poz 182 ze zm.), tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł netto, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, gdzie kryterium dochodowe wynosi 539zł netto ( w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne 623 zł).

 1. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 roku wynosić będzie odpowiednio

 Kwota  Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty
 Do kwoty 225 zł.
 
 1. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 2. Dla uczniów niepełnosprawnych klas I – III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzących, niesłyszących,
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

 3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy nie korzystają
  z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

 4. Dla uczniów szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

 Do kwoty 770 zł.
 
 1. Dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim lub
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi korzystającego z podręczników przeznaczonych dla kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub materiałów dydaktycznych,

 2. Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonym realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego. Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 3. Dla ucznia niesłyszącego z upośledzeniem w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta
  z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

 Do kwoty 325 zł.
 
 1. Uczniowie klasy V szkoły podstawowej, dla ucznia V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia Klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej

 2. Dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, klasach IV –VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 Do kwoty 350 zł.
 

Dla ucznia niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 Do kwoty 607 zł.
 

Dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,realizującego kształcenie w gimnazjum,
w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania, Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego koszt ich nie może być wyższy niż 50%kwoty 607 zł

 Do kwoty 390 zł.
 
 1. Dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej

 2. Dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej

 Do kwoty 445 zł.
 
 1. Dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy II liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 2. Dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizującego kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasach IV- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowe, klasie II liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego.


 1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych)
  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgoda przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do 06 września 2013 r.

 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów

 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o dochodach zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji
  i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać, jakie okoliczności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występują w rodzinie.

 8. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym również koszt zakupu materiałów dydaktycznych, po złożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości pomocy, o której mowa w pkt. 1.

 9. W przypadku złożenia oświadczenie o zakupie podręczników należy dołączyć informację
  o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.
  „ Wyprawka szkolna”.

 10. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom ucznia ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014.
 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 2943
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Sport Tablica ogłoszeń Wybory do PE 26.05.2019r. Wybory do Sejmu i Senatu 2019r. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000153181

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
usc@miaczyn.eurzad.eu

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009