Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

WÓJT GMINY MIĄCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-03-27

 

 

  

WÓJT GMINY MIĄCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. gospodarki odpadami1. Wymagania niezbędne:
1) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, administracja lub ekonomia,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) Nieposzlakowana opinia,
5) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne, ścigane                    
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
6) Wskazany staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów  z zakresu:
   a) kodeksu postępowania administracyjnego,
   b) ustawy o samorządzie gminnym,
   c) ustawy o pracownikach samorządowych,
   d) ustawy o ochronie środowiska
   e) ustawy o odpadach,
   f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   g) ustawy prawo zamówień publicznych.
2) umiejętność obsługi urządzeń informatycznych,
3) prawo jazdy kategorii B.
3. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu  
    odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Miączyn,
2) zorganizowanie, wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów
    komunalnych  w gminie Miączyn,
3) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
    komunalnymi,
4) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli
    nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
5) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień
    publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
6) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem  
    sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
7) prowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy w zakresie  
    gospodarowania odpadami komunalnymi,
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
    stanowiska,
6) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8) oświadczenie  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów
naboru  zawierające  klauzulę  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze  zm.)  oraz  ustawą  z dnia  21  listopada  2008  r.  o pracownikach  samorządowych  (Dz.  U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)”,
9) referencje,
10) oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10.04.2013r. do godz. 15 00 na adres:

Urząd Gminy Miączyn
Miączyn 107
22-455 Miączyn


w  zaklejonych  kopertach  z dopiskiem:  „Nabór  na  wolne  stanowisko urzędnicze  Podinspektor  ds. gospodarki odpadami –w  Urzędzie Gminy Miączyn”. Oferty,  które  wpłyną  do  Urzędu  Gminy  Miączyn  po  wyżej  określonym  terminie  nie  będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Miączyn w dniu 11 kwietnia 2013r. o godz.10 00
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Miączyn (pok.nr 4) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.miaczyn.bip.lublin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 61-80-005 wew.46
Osoby,  które  spełnią  wymagania  formalne  określone  w ogłoszeniu  oraz  zakwalifikują  się  do dalszego postępowania zostaną poinformowane i zaproszone na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydat  wyłoniony  w drodze  naboru,  przed  zawarciem  umowy  o pracę,  zobowiązany  jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata  albo  zakończenia  procedury  naboru  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przez okres trzech miesięcy.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4208
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160076

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009