Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-08-24

 

 

     

                                                                   GMINA  MIĄCZYN
                                                22-455 Miączyn, tel.-fax. (084) 618 00 05
                                                       e-mail: gmina@miaczyn.eurzad.eu

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 113  poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 110727L w Żukowie ”  
   
    Zamówienie obejmuje:
a) wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem  
   mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
b) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej asfaltowej o
   szerokości 4,0 m i grubości 5 cm po zagęszczeniu na długości 500 m.
c) odtworzenie poboczy średnio 1,0 m poprzez mechaniczne ich ścięcie, ułożenie warstwy odcinającej
   z piasku i warstwy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm
d) odbudowę systemu odwadniającego
e) odtworzenie zjazdów do posesji i pól o szerokości 3,5 m wraz z przepustami ȹ 50 i nawierzchnią  
   tłuczniową

    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233140-2  

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy                Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.miaczyn.pl , www.miaczyn.bip.lublin.pl
Termin wykonania zamówienia –   31.10.2012 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2,
            spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.

    Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  14.09.2012 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  14.09.2012 r o godz. 10³º.

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Modernizacja drogi gminnej nr 110727 L w Żukowie ”  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  12.
Wadium wynosi  5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 24.08.2012  nr 314454    
   
Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest: Janusz Hnidiuk –
tel. 84 618 00 05. wew. 44.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3995
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158937

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009