Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-02-04

 

 

     


                                          OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Działając na podstawie art. 13  ust.1 i 5 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XIV/70/11 Rady Gminy Miączyn z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy  Miączyn na rok 2012”.
                                          WÓJT GMINY MIĄCZYN

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na terenie Gminy Miączyn .
1.Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu:

   a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych

      dyscyplinach sportu, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i

      rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,

   b) organizację imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla  dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

      gminy o charakterze lokalnym,

   c) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad 

       gminnym,

   d) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy
2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miączyn na dotacje do  zadania 

   realizowanego w zakresie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku – 50 000,00 zł

   (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

   a) ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,

   b) zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób,przy udziale których 

       podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

   c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu

       rzeczowego zadania,

   d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

       zadania,

   e) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę 

       rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

   f) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert:
4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub  

   informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest

   równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w

   ofercie.
5.Termin składania ofert upływa z dniem 27 lutego 2012 roku. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w  terminie

   do dnia 05 marca 2012 roku, a wyniki konkursu  zostaną podane do publicznej   wiadomości w terminie do

   dnia  05 marca 2012 roku.
6.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku,  a

   realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania.
7. Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

   Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru

   umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10

   stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do

   właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

   przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut oraz sprawozdanie

   finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej

   działalności za miniony okres.
W bieżącym roku Gmina Miączyn nie realizowała zadań tego samego rodzaju jak te, które są przedmiotem konkursu. Natomiast w 2011 roku zrealizowano zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota dotacji 37.000,00 zł oraz zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert- kwota dotacji  5 000,00zł
    Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn, na stronie internetowej www.miaczyn.netbip.pl i www.miaczyn.pl

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3280
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000159007

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009