Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn
o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawalowie

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-06-03

 

 

   

                    


WÓJT GMINY MIĄCZYN
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Zawalowie
Zawalów 144, 22-455 Miączyn


§ 1
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
Ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela szkoły podstawowej,
b) Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) Posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) Uzyskała:
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo
- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, lub
- pozytywną ocenę pracy w okresie 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego  - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. );

2) Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)  – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
d) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. b, e g, i.

§ 2

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie oraz uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, zawierającą w szczególności:
a) przedstawienie propozycji i pomysłów na rozwiązania poprawiające efektywność nauczania
i wychowania w placówce,
b) gospodarowanie środkami finansowymi,
c) politykę kadrową,
d) prezentację własnego modelu kierowania szkołą,
e) priorytety w zakresie opieki i wychowania,
f) organizację i kierowanie placówką z uwzględnieniem roli rodziców, uczniów i nauczycieli,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. );
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej
– w przypadku nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114,
z późn. zm.), -  w przypadku nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

§ 3

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawalowie” na adres: Urząd Gminy
w Miączynie, 22-455 Miączyn 107, pokój 15 w terminie do:

dnia 22 czerwca 2011 roku do godziny  15.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miączyn.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela kierownik Samorządowej Jednostki Oświaty w Miączynie, tel. (84) 6180442
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem. 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5885
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160045

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009