Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Miączyn o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2010-04-19

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.75 ust.3 Uooś o wszczęciu w dniu 19 kwietnia 2010 r. na wniosek Sekretarza Gminy w Miączynie, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej Horyszów -Gdeszyn.
   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miączynie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miączynie.
  Celem postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki życia i zdrowia ludzi
  Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu pokoju nr 5.
  Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 2 i art 77 ust. 1 pkt.  2 Uooś oraz § 3 ust. 1 pkt.52 b i 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz .U.257,poz 2573 ze zmianami) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
  Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza  się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  Na podstawie art.41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek  zawiadamiać organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Miączynie: miaczyn.netbip.pl . oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miączynie .
                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                        Henryk Krawczuk
Miączyn, dnia 19 kwietnia 2010 r.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4628
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158920

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009