Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Konkurs „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2021-01-21

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU

„Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”

organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ziemia Zamojska.


I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu pt. „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej” oraz fundatorem
nagród jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska z siedzibą w
Kornelówce 41, 22-424 Sitno.
2. Celem konkursu jest zwiększenie potencjału obszaru LGD Ziemia Zamojska i jego
różnorodności poprzez wykreowanie nowych, ciekawych miejsc na mapie LGD z
uwzględnieniem i zastosowaniem działań zmierzających do ochrony środowiska
naturalnego. Konkurs obejmie swym zasięgiem 9 gmin powiatu zamojskiego: Miączyn,
Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość,
Sułów.
3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum
miejscowości/miejsca publicznego i ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów (np.
terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.) w konkretnej
miejscowości na terenie gminy położonej na obszarze działania LGD Ziemia Zamojska.
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni powinna uwzględniać działania zmierzające
do ochrony środowiska naturalnego, np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
nasadzenia drzew, nasadzenia roślin miododajnych itp.
4. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, jego oryginalność na
obszarze LGD Ziemia Zamojska (tj. w jakim stopniu przedstawiony projekt odbiega od
tego, co jest powszechnie znane lub przyjęte na obszarze LGD Ziemia Zamojska),
możliwość rzeczywistej realizacji przedstawionej koncepcji w danej miejscowości a
także wizualizacje w postaci rysunków, projektów, grafiki. Komisja oceniająca złożone
projekty skupi się również na tych elementach koncepcji, które zakładają działania
zmierzające do ochrony środowiska naturalnego na danym obszarze.
II. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs adresowany jest do Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich
(zarejestrowanych w ARiMR) zarejestrowanych i działających na obszarze LGD Ziemia
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamojska, tj. na terenie gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wizualizację graficzną projektu zagospodarowania.
3. Każdy uczestnik/organizacja może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.
4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace i pomysły, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
5. Ocenie konkursowej podlegał będzie opis projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej, a w szczególności oryginalny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni służącej kulturze, rekreacji i wypoczynkowi oraz integracji społeczności lokalnej. Koncepcja powinna uwzględniać działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego (np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nasadzenia roślin, w tym roślin miododajnych, pojemniki do segregacji odpadów, ogrody deszczowe, kwietne łąki itp.).
6. Projekt powinien być związany z konkretną miejscowością i zaplanowany w konkretnym miejscu na obszarze LGD Ziemia Zamojska.
7. Przedmiotowy obszar zagospodarowania powinien być miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców i turystów.
8. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż projekty złożone w konkursie zostały wykonane osobiście przez członków organizacji zgłaszającej. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących LGD „Ziemia Zamojska”.
III. Sposób opracowania i składania prac konkursowych.
1. Zgłoszenie należy opisać w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu w następujący sposób: nazwa organizacji zgłaszającej projekt, adres siedziby organizacji, telefon kontaktowy, e-mail, nr KRS, imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku, tytuł projektu, miejsce realizacji, opis koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej.
2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wizualizację graficzną projektu w wersji elektronicznej bądź odręczny rysunek przedstawiający zagospodarowanie przestrzeni (szkic, schemat, rysunek).
3. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dołączonego projektu graficznego nie będą rozpatrywane.
4. Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie konkursowe i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
5. Część opisową koncepcji należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie pdf, umożliwiający jej wydruk w formacie A4. Część opisowa powinna zawierać czytelny opis koncepcji projektu.
6. Część graficzną koncepcji należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie jpg lub PDF lub w formie odręcznego szkicu/rysunku.
7. Projekt powinien zakładać układ kompozycyjny zieleni z wyspecyfikowaniem gatunków roślin.
8. Jeżeli projekt zakłada małą architekturę powinien zawierać preferowany rodzaj i formę elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, elementy oświetlenia) oraz ich rozmieszczenie.
9. Przygotowując projekt należy mieć na uwadze, by był to pomysł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w konkretnej miejscowości i konkretnym miejscu, możliwy do zrealizowania zgodnie z przedstawionym projektem i w ramach otrzymanej nagrody.
10. Zgłoszenie do konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl, wpisując w temacie wiadomości KONKURS 2021 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nośniku CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, na adres biura Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS 2021.
11. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie 01.02.2021 – 28.02.2021 r. – decyduje data wpływu do biura LGD. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po tym terminie nie będą rozpatrywane.
12. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez Organizatora.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.03.2021 r.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www oraz na facebooku Organizatora.
15. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 31.03.2021 r.
IV. Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca – bon na zakupy w sklepie ogrodniczym o wartości 600 zł.
- za zajęcie II miejsca – bon na zakupy w sklepie ogrodniczym o wartości 500 zł.
- za zajęcie III miejsca – bon na zakupy w sklepie ogrodniczym o wartości 400 zł.
2. Nagrody w formie bonów o określonej wartości będą mogły być zrealizowane na zakup roślin np. drzewek, krzewów, kwiatów w sklepie ogrodniczym.
3. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Bony będą mogły być wykorzystane wyłącznie na zakup roślin.
5. W celu ostatecznego rozliczenia nagrody zwycięzcy powinni dostarczyć do biura LGD Ziemia Zamojska dokumentację fotograficzną przedstawiającą nasadzenia zakupionych roślin.
6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozliczenia nagrody tj. nie przedstawienia dowodu zakupu wraz z dokumentacją zdjęciową zakupionych roślin, prac
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
nasadzeniowych i ostatecznego efektu nasadzeń do 31.05.2021 r. nagrodzona organizacja będzie zmuszona do zwrotu równowartości bonu zgodnie z wartością przyznanej nagrody w terminie do 07 czerwca 2021 r.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga organizator.
8. O miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
V. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik (osoba upoważniona w imieniu organizacji) zapewnia, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do projektu lub wszelkich innych praw (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. nr 24 z późn. zm.).
2. Autor projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby konkursu, bezpłatne publikacje i przejęcie do archiwum Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska autorskiego projektu oraz prezentowania go na dowolnych polach eksploatacji w postaci drukowanej lub elektronicznej w celach promocji konkursu i obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego nazwy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego postanowień.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak również zamiany terminu ogłoszenia jego wyników w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.
6. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymogi formalne.
7. Organizacje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
8. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska www.lgdziemiazamojska.pl.
9. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 84 307 22 07, 884 703 220 lub adresem e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 1926
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158978

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009