Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-03-25

 

 

   


PN-VII.0520.8.2020


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 25 marca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii        (Dz. U. poz. 522).


Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się


Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia kwarantanny.
Dodano przepis: 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie; 

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz.295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczenia w zakresie przemieszczania się wskazanego w ww. pkt 1 nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.


Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów


Zmieniono przepis: 

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium RP niżej wymienionych produktów: 

1) gogli ochronnych, 

2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,

 4) maseczek chirurgicznych, 

5) ochraniaczy na buty (obuwie), 

6) rękawiczek lateksowych, 

7) rękawiczek nitrylowych, 

8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni pomieszczeń.
Powyższą zmianę stosuje się do powiadamiania wojewody dokonywanego od dnia 26 marca 2020 r.


Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy


Zmieniono przepis: 

Ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż: 

a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, 

b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.


Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności


Zmieniono okres: 

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
Dodano przepis: 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się: 

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach; 

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. 

Ograniczenia, o którym mowa w wyżej wymienionym pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.
Od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Rozporządzenie zmieniające weszło wżycie 24 marca 2020 r., z wyjątkiem uchylenia przepisu zwalniającego z obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, które wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r.


Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) pozostają bez zmian i są obowiązujące. 


WOJEWODA LUBELSKI 

/-/ Lech Sprawka /

podpisano elektronicznie 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 7645
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Powszechny spis rolny 2020 Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000157738

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009