Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIĄCZYN

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2019-03-08

 

 

    

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIĄCZYN
WÓJT GMINY MIĄCZYN
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĄCZYNIE, 22-455 MIĄCZYN 50A
2. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO W HORYSZOWIE

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1597,
a w szczególności, które:
1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli -  dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, natomiast w przypadku o którym mowa w art.. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1290,1669,2245), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora
6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

7) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967
i 2245), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
9) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458, 1693, 1669 i 2192) – dotyczy to również osób niebędących nauczycielami;
11) w przypadku cudzoziemców - posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669 r.) – dotyczy to również osób niebędących nauczycielami;
12) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2017 r. poz 2186 z późn. Zm.) –
w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed
1 sierpnia 1972 r.  – dotyczy to również osób niebędących nauczycielami;
13) posiadają obywatelstwo polskie,  z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
14) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
15) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami
16) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) Stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) Stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) Stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a)  imię (imiona) i nazwisko,
b) Datę i miejsce urodzenia,
c) Miejsce zamieszkania  ( adres do korespondencji);
4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca;
7) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
9) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
10) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
11) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
13) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
14) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie ( z napisem : konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w…….( wpisać konkretną placówkę))., z podanym adresem do korespondencji,
nr telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy w Miączynie, 22-455 Miączyn 107 p. 12
w terminie do 25 marca 2019 r do godz. 15:00.
4. W przypadku nadesłania oferty pocztą – na adres Urząd Gminy w Miączynie, 22-455 Miączyn 107 -  decyduje data wpływu do tutejszego urzędu.
5. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole lub publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-9
6. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Miączyn.
7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 2204
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158967

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009